Podmiotem, który na mocy zawartej umowy nadzoruje prowadzony w Siewierzu-Sulikowie I etap Inwestycji, jest spółka PROFACTOR Sp. z o.o. prowadząca działalność od 2000r. z siedzibą w Zawierciu (42-400), przy ul. Towarowej 22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399822, NIP 625-21-16-308, REGON 276797734, o kapitale zakładowym w wysokości 501.120,00zł w pełni opłaconym.

Realizacja I etapu Inwestycji w Siewierzu – Sulikowie powierzona została na mocy zawartej umowy o Generalne Wykonawstwo spółce SPOG sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-159), ul. Jesionowa 9A, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084303, posługującą się numerem NIP: 626-11-31-537 REGON: 270551417 o kapitale zakładowym 111.000,00zł w pełni opłaconym.

»» Inne inwestycje realizowane przez Generalnego Wykonawcę ««

Kierownik Budowy – Krzysztof Gawroński
Inspektor Nadzoru – Andrzej Kaliszczak